Sklep PV
Aktualności
OutletOZE
Instalator
Kontakt

Relacje inwestorskie

Profil działalności

Przedmiot działalności

Główny przedmiot działalności Spółki to import i sprzedaż paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz innych komponentów OZE. Podstawowym źródłem zysku Emitenta jest nakładana przez niego marża na towary, które sprzedaje. Towary produkowane są w Holandii, Chinach i Japonii, a Spółka nabywa je bezpośrednio u producentów lub pośredników handlowych. Spółka prowadzi sprzedaż w dwóch trybach: handel do małych odbiorców, gdzie nabywcami są klienci indywidualni (osoby fizyczne, model detaliczny) oraz sprzedaż hurtową. Sprzedaż w modelu detalicznym odbywa się z magazynu Emitenta zlokalizowanego w miejscowości Macierzysz, a sprzedaż na rynku węgierskim poprzez firmę CONCEPT MARKET. Sprzedaż detaliczna i B2B odbywa się również poprzez wyspecjalizowane platformy handlowe tj. Allegro, OLX, MerXu. Handel do dużych odbiorców, na który składa się regularna sprzedaż paletowa i kontenerowa, gdzie odbiorcami są wykonawcy dużych instalacji PV, hurtownie elektryczne, firmy instalatorskie czy duże przedsiębiorstwa (np. pieczarkarnie) oraz sprzedaż paletowa: gdzie odbiorcami są instalatorzy i sklepy internetowe. Sprzedaż w tym trybie odbywa się w ramach dostaw bezpośrednio z magazynów producentów lub pośredników handlowych do odbiorcy.

Opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku:

Rynek fotowoltaiki w Polsce rozwija się najszybciej ze wszystkich rynków z sektora OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) w Polsce. Łączna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych na koniec 2019 roku wynosiła prawie 1500 MW, a w roku 2020 r. przekroczyła 3936 MW, co oznacza wzrost o 2463 MW rok do roku i przekłada się na 200% wzrostu rok do roku. W 2020 roku największy przyrost nowych mocy obserwowany jest w segmencie mikroinstalacji, oznacza to dużą aktywność prosumentów indywidualnych i biznesowych. Polska w 2019 roku osiągnęła przyrost nowych mocy na poziomie około 0,9 GW i z udziałem przyrostu mocy wynoszącym 5,5% uplasowała się w pierwszej piątce państw w Unii Europejskiej. Polska w roku 2020 utrzymała tempo wzrostu mocy zainstalowanej i uplasowała się na czwartym miejscu w UE. Prognozy IEO wskazują także, że obroty na rynku fotowoltaiki wzrosną w tym roku do 9 mld zł. Inwestycje w 2020 roku były skupione wokół prosumentów indywidualnych i biznesowych, czyli w sektorze mikro- i małych instalacji. Następnie w latach 2021-2022, wraz z kończącym się terminem realizacji projektów, które wygrały aukcje w latach 2018-2019, większość inwestycji skupi się w sektorze farm fotowoltaicznych. Rynek fotowoltaiki w 2020 roku w odnotował największy przyrost mocy zainstalowanej wśród wszystkich OZE. Oznacza to, że rynek ten jest obecnie głównym obszarem inwestycji w elektroenergetyce odnawialnej. W 2025 roku całkowita moc zainstalowana w fotowoltaice może osiągnąć 7,8 GW, co oznacza, że już w 2025 roku moc źródeł PV przekroczy zakładane, w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) zapotrzebowanie na moc dla 2030 roku. Obserwowany i prognozowany wzrost rynku jest szczególnie wyraźny w sektorze prosumentów oraz deweloperów farm. Tworzony jest tym samym rynek dla firm instalacyjnych oraz polskich producentów i dostawców urządzeń, których rozwój zapewnia nowe miejsca pracy i generuje wartość dodaną dla polskiej gospodarki.

Mikroinstalacje prosumenckie

W 2020 roku zainstalowano 500 MW mocy w mikro-instalacjach. Na koniec 2020 roku mikroinstalacje stanowiły ponad 77% całkowitej mocy zainstalowanej w fotowoltaice. Polska fotowoltaika, w przeciwieństwie do wielu krajów europejskich, ma obecnie bardzo prosumencki, rozproszony charakter. Wynika to głównie z zainteresowania obywateli produkcją energii we własnym zakresie, dostępnych programów wsparcia oraz przyjaznych regulacji prawnych m.in. ulg podatkowych dla użytkowników mikro-instalacji PV. Funkcjonujący od lipca 2019 roku program „Mój Prąd” oraz wieloletnie wsparcie unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych są filarem trwałego rozwoju sektora prosumenckiego. Program “Mój Prąd” został pod koniec 2020 roku powiększony o dodatkowe 100 mln zł, co pozwoli dofinansować dodatkowe 20 000 instalacji prosumenckich. Według zapewnień rządu RP program będzie kontynuowany w kolejnych latach.

Farmy fotowoltaiczne

Obecnie głównym motorem napędowym rynku farm fotowoltaicznych, szczególnie tych o mocy około 1 MW, są nadal aukcje na energię z OZE. We wszystkich dotychczas przeprowadzonych aukcjach wygrały projekty o łącznej mocy prawie 2153 MW. W tegorocznej aukcji wolumen dla fotowoltaiki w tzw. „małym koszyku” (1 MW) na minimum 700 MW. Dotychczas (stan na 30.06.2020) do eksploatacji zostało oddane około 370 MW w farmach PV, co stanowi około 20% całkowitej mocy zainstalowanej w PV. Zwycięzcy aukcji z 2018 roku, ze względu na globalną epidemię i utrudnienia z nią związane mogą przełożyć realizację projektów do końca maja 2021 r. Oznacza to, że w latach 2021 i 2022 nastąpi boom inwestycyjny w sektorze farm PV, kiedy to projekty z trzech aukcji będą oddawane do eksploatacji. (źródło: Raport IEO za rok 2019) Prognozy dla rynku PV Prognoza dla Polski IEO zakłada wzrost mocy zainstalowanej w fotowoltaice w 2020 roku głównie w segmencie mikroinstalacji. Następnie w latach 2021-2022 zostanie oddane do eksploatacji około 2,8 GW farm PV. W latach 2022 i 2023 udział farm PV zrówna się z udziałem mikroinstalacji w całkowitej mocy zainstalowanej. W efekcie rynek PV zmieni się z typowo prosumenckiego, tak jak to ma miejsce obecnie na zrównoważony pomiędzy farmami PV, a prosumentami. Według scenariuszy Solar Power Europe z 2019 roku, moc zainstalowana w Polsce w 2023 roku będzie wynosić 3,5-5 GW. IEO, biorąc pod uwagę wszystkie rodzaje wsparcia w każdym sektorze i aktualną jego dynamikę proponuje bardziej optymistyczny scenariusz. Według prognozy IEO moc zainstalowana w PV w bieżącym roku osiągnie 2,5 GW, a tempo przyrostu nowych mocy utrzyma się na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym. W 2023 roku moc PV osiągnie 6,6 GW. Natomiast w 2025 roku całkowita moc zainstalowana może osiągnąć 7,8 GW, co oznacza to, że już w 2025 roku zainstalowana moc PV przekroczy założoną w KPEiK na 2030 rok.

Pozytywne prognozy bezpośrednio potwierdzają także wiodące firmy z branży PV, które brały udział w badaniu rynku przeprowadzonym przez IEO. Z analiz IEO wynika, że firmy nadal planują szybki rozwój, pomimo przejściowych trudności wywołanych pandemią. Najczęściej wskazywanym kierunkiem rozwoju jest dalsze zwiększenie zatrudnienia – po tym, jak na koniec 2019 roku zatrudnienie w branży sięgnęło 6 tys. etatów, aż 90% firm ponownie wyraziło chęć zwiększenia liczby miejsc pracy. 85% ankietowanych planuje dalsze zwiększenie zdolności wykonawczych. Połowa firm zamierza wprowadzić do oferty innowacje np. dachówki fotowoltaiczne lub magazyny energii. Tyle samo ankietowanych przedsiębiorstw zamierza rozszerzyć działalność firmy np. oferując usługi eksploatacyjne. Producenci modułów będą systematycznie zwiększać zdolności produkcyjne już od 2020, wprowadzając kolejno nowe technologie, a w 2022 roku planowana jest budowa fabryki ogniw krzemowych, następnie w 2024 roku ogniw tandemowych. Pokazuje to, że mimo spowolnienia gospodarczego firmy z branży fotowoltaicznej przygotowują się na dalszy wzrost mocy zainstalowanej i rozwój rynku PV. Mają ambitne plany wybiegające poza 2020 rok, a z państwową gwarancją rozwoju rynku co najmniej do końca 2022 roku, a więc do czasu, kiedy cala gospodarka powinna wyjść z okresu spowolnienia. Fotowoltaika walnie przyczyni się do przełomu, który rozpoczyna transformację energetyczną. Ministerstwo Klimatu i kilkanaście organizacji gospodarczych podpisali dnia 11 września 2020 r. list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju branży fotowoltaicznej i zawarciu porozumienia sektorowego. Sygnatariusze listu zobowiązują się do podjęcia wspólnych działań mających na celu rozwój rynku fotowoltaiki w Polsce. Fotowoltaika jest nie tylko głównym obszarem inwestycji w dziedzinie energii odnawialnej, ale także w całej polskiej elektroenergetyce. Jako jedyna branża OZE była w stanie w latach 2019-2020 zmobilizować więcej kapitału na inwestycje niż cała energetyka konwencjonalna (źródło: raport IOE 2019 z czerwca 2020r.).