Sklep PV
Aktualności
OutletOZE
Instalator
Kontakt

Regulamin sklepu internetowego
BeeIN S.A.

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep Internetowy jest dostępny pod adresem internetowym: www.beein.pl.
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez BeeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz określa zasady i warunki świadczenia przez BeeIN Spółka Akcyjna usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin jest skierowany zarówno do Klientów będących Konsumentami, Przedsiębiorcami z uprawnieniami konsumentów, jak i do Przedsiębiorców, korzystających ze Sklepu Internetowego.
 4. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym w sposób umożliwiający Klientom zapoznanie się z jego treścią i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku zewnętrznym.
 5. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, która jest obowiązująca i zaakceptowana przez Klienta w momencie złożenia Zamówienia.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Konta Klienta wskazanych w niniejszym Regulaminie następuje pod warunkiem rejestracji w Sklepie Internetowym, zapoznania się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu.
 7. Przez zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną, Sprzedawca zobowiązuje się do stałego świadczenia na rzecz Klienta usług dostępu do Konta Klienta oraz korzystania ze Sklepu Internetowego w pełnym zakresie na podstawie, w ramach i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

2. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Sprzedawca/Usługodawca – należy przez to rozumieć BeeIN S.A., adres ul. Ks. Brzóski 42, 08-110 Siedlce numer NIP 8212644781, numer REGON 362939538, adres e-mail biuro@beein.pl, numer telefonu 534 055 177 – który prowadzi Sklep Internetowy i za jego pośrednictwem dokonuje sprzedaży Towarów.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. Konsument– należy przez to rozumieć konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osobę fizyczna, osobę prawna lub jednostkę organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.
 6. Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta – osoba fizyczna zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą lub korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.
 7. Strony – należy przez to rozumieć łącznie Sprzedawcę i Konsumenta lub Sprzedawcę i Przedsiębiorcę lub Sprzedawcę i Przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta.
 8. Umowa sprzedaży – umowa zawarta na odległość, której przedmiotem jest sprzedaż przez Sprzedawcę Towaru na rzecz Klienta zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 9. Kurier – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy Towarów do Klienta.
 10. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.beein.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 11. System teleinformatyczny – należy przez to rozumieć zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.).
 12. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
 13. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 14. Formularz zamówienia – Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Towaru do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 15. Elektroniczny koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Towarów.
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 17. Konto Klienta – należy przez to rozumieć indywidualne konto założone dla Klienta, w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, przy pomocy którego Klient, korzysta z dostępu do Sklepu Internetowego oraz ma możliwość składania Zamówień.
 18. Adres Elektroniczny – należy przez to rozumieć oznaczenie Systemu Teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 19. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 20. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 21. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 22. Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towarów na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Akcji Promocyjnej obowiązującej w danym czasie w Sklepie Internetowym stanowią inaczej.
 23. Dane Osobowe – należy przez to rozumieć informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 24. Administratorze Danych Osobowych – należy przez to rozumieć Sprzedawcę, który występując w tej roli samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.
 25. RODO – należy przez to rozumieć ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).
 26. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy dokument.

3. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące nieodpłatne Usługi elektroniczne: Konto Klienta, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
 2. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 3. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Akceptuj”. Na Newsletter Klient może się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta Klienta oraz składania Zamówienia – z chwilą utworzenia Konta Klienta oraz złożenia Zamówienia Klient zostaje zapisany na Newsletter.
 4. Warunkiem korzystania przez Klienta z pełnego zakresu funkcjonalności Sklepu Internetowego jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu, nieodpłatna rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym i potwierdzenie tej rejestracji przez Sprzedawcę.
 5. Usługa elektroniczna Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach strony internetowej Sklepu Internetowego, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych wprowadzonych podczas rejestracji oraz śledzenia stanu realizacji zamówień i historii zamówień już zrealizowanych.
 6. Założenie Konta Klienta nie jest konieczne do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 7. Klient powinien w celu rejestracji Konta Klienta:
  1. wypełnić Formularz rejestracyjny znajdujący się w Sklepie Internetowym;
  2. wypełnić wszystkie pola Formularza rejestracyjnego oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe;
  3. zaakceptować Regulamin.
 8. Podczas rejestracji Konta Klienta wprowadza on ustalone przez siebie i znane tylko sobie login i hasło. Klient ma obowiązek dbać, aby jego login i hasło pozostały poufne, a w szczególności nie może ich udostępniać osobom nieuprawnionym.
 9. Dane wpisane do Formularza rejestracyjnego podczas rejestracji Konta Klienta powinny dotyczyć Klienta oraz powinny być prawdziwe.
 10. Podczas rejestracji Konta Klienta na wskazany w Formularzu rejestracyjnym Adres Elektroniczny wysłane zostanie potwierdzenie rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym, z prośbą o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji Konta Klienta. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.
 11. Sprzedawca może odmówić przyjęcie rejestracji Konta Klienta i zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z ważnych przyczyn.
 12. W trakcie wypełniania Formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności. Przesyłając Formularz rejestracyjny do Sprzedawcy, Klient akceptuje treść postanowień Regulaminu Sklepu Internetowego i Polityki Prywatności.
 13. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez System teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. sprzętu komputerowego z systemem operacyjnym pozwalającym na korzystanie z zasobów sieci Internet,
  2. połączenia z siecią Internet;
  3. dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
  4. prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej w najnowszej oficjalnej wersji z włączoną opcją obsługi plików typu „cookies” (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera).
 14. Informacje o Towarach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert w rozumieniu  71 kodeksu cywilnego.
 15. Informacje o Towarach zamieszczone w Sklepie Internetowym nie są równoznaczne z tym, że Towary są faktycznie dostępne u Sprzedawcy i jest możliwa realizacja Zamówienia na nie.
 16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym, wprowadzenia nowych Towarów do oferty, usuwania Towarów z oferty lub zmianę ich opisu, prowadzenia akcji promocyjnych w Sklepie Internetowym, w szczególności na podstawie regulaminu danej promocji. Wprowadzone zmiany nie wpływają na skuteczność i wykonywanie złożonych wcześniej Zamówień przez Klienta.
 17. Sprzedawca zastrzega możliwość zaistnienia niedostępności on-line Sklepu Internetowego dla Klienta celem zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności Sklepu Internetowego na potrzeby napraw, konserwacji, usuwania awarii, wprowadzania niezbędnych adaptacji, zmian i innych tym podobnych czynności.
 18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Sklepu Internetowego, zarówno poprzez rozbudowywanie go o nowe funkcje jak i zmiany istniejącej funkcjonalności.

4. ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA

 1. Klient ma do wyboru dwa sposoby złożenia Zamówienia:
 2. złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji, za pośrednictwem Konta Klienta;
 3. złożenie zamówienia bez rejestracji, za pośrednictwem Formularza zamówienia.
 4. Celem złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Klient dodaje wybrane przez siebie Towary do koszyka dokonując wyboru rodzaju i liczby Towarów oraz naciskając przycisk „DODAJ DO KOSZYKA” oraz podejmuje inne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty, w tym wskazuje sposób dostawy i formę płatności. Następnie Klient składa Zamówienie przez wysłanie elektronicznego Formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej Sklepu Internetowego przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” (lub jemu równoważny). W celu złożenia Zamówienia konieczna jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu przez Klienta. W podsumowaniu Zamówienia, przed jego wysyłką do Sprzedawcy, Klient otrzymuje informację o głównych cechach zamawianych Towarów, łącznym koszcie Zamówienia, czyli Cenie za wybrany Towar, koszcie dostawy, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie go obciążają w związku z Zamówieniem.
 5. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia Adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. W związku z realizacją Zamówienia, Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie według cen dostępnych w Sklepie internetowym i obowiązujących w momencie składania Zamówienia.

5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

 1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 2. Klient dokonując płatności zostanie poinformowany o wysokości Ceny bezpośrednio przed jej dokonaniem, a także o dostępnych metodach płatności oraz o danych operatora realizującego płatności.
 3. Klient może wybrać następujące metody płatności, w szczególności:
  1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. płatność przy odbiorze osobistym zamówienia do kwoty 14.999,00 zł z magazynu Sprzedawcy,
  3. płatność przy odbiorze przesyłki kurierskiej za pobraniem do kwoty 10.000 zł.
 4. W przypadku wyboru sposobu płatności polegającego na przedpłacie, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust.4 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

6. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY TOWARU

 1. Sprzedawca realizuje dostawy Towarów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i innych krajów Europy.
 2. Dostawa Towarów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Koszty dostawy uzależnione są od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Cennik dostaw.
 3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w Formularzu zamówienia.
 4. Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Sprzedawcę sposobów dostawy. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:
  1. przesyłka kurierska,
  2. przesyłka kurierska za pobraniem do kwoty zamówienia w wysokości 10.000,00 zł,
  3. odbiór osobisty przez Klienta z magazynu Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy Towarów przy użyciu określonej metody dostawy.
 6. Termin Dostawy i realizacji Zamówienia wskazany zostaje w potwierdzeniu przyjęcia zlecenia do realizacji i liczony jest od momentu zaksięgowania dokonanej płatności przez Klienta na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru metody płatności polegającej na przedpłacie.
 7. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 8. Zaleca się, aby Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą z uprawieniami konsumenta, w miarę możliwości, dokonał sprawdzenia Towaru po dostarczeniu przesyłki w obecności przedstawiciela Sprzedawcy lub podmiotu realizującego przewóz. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby Konsument lub Przedsiębiorca z uprawieniami konsumenta spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.
 9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.
 10. W przypadku złożenia zamówienia bez zakładania konta, minimalny czas trwania zobowiązań Klienta wynikających z Umowy Sprzedaży to czas realizacji Umowy Sprzedaży, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
 11. Korzystanie ze Sklepu przez Klienta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 12. Sklep nie zapewnia usług posprzedażnych.

7. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Niniejszy rozdział nie dotyczy Umów Sprzedaży, lecz ma zastosowanie wyłącznie do umów o świadczenie drogą elektroniczną.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez Klienta w każdym czasie i bez podania przyczyny za pośrednictwem Sklepu Internetowego, poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@beein.pl lub też pisemnie na adres: Ks. Brzóski 42, 08-110 Siedlce. Usługodawca dokona potwierdzenia rozwiązania umowy poprzez wysłanie wiadomości na Adres Elektroniczny wskazany przez Klienta w Koncie Klienta.
 3. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 4. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie z ważnych przyczyn za 14-dniowym okresem wypowiedzenia. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na Adres Elektroniczny wskazany przez Usługobiorcę w Koncie Klienta.
 5. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@beein.pl.
 6. Klient może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczna. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres biuro@beein.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

8. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca jako Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedawcy.
 2. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.
 3. Sprzedawca jako Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
 4. Sprzedawca jako Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Danych Osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO Sprzedawca korzysta w ramach Sklepu Internetowego z plików cookies i innych podobnych technologii, żeby poprawić efektywność i zaproponować Klientowi coraz doskonalsze funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz bardziej dopasowane reklamy. Jeśli Klient nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach cookies, może on zmienić zasady dotyczące plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej lub zastosowanie tzw. opt-out na stronie dostawcy danego rozwiązania technologicznego.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem https://beein.pl/polityka-prywatnosci/ stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

9. Odpowiedzialność

 1. Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie.
 2. Klientowi zakazuje się wprowadzania do obszaru Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność, zakres, kompletność, treść i zgodność z przepisami prawa danych wprowadzonych i przechowywanych w Koncie Klienta.
 3. W zakresie dozwolonym przepisami prawa, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, które obsługują wiadomości e-mail Klienta, przesyłane wiadomości Sprzedawcy na Adres Elektroniczny Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez Sprzedającego przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie komputerowym używanym przez Klienta;
  2. nieprawidłowe działanie Sklepu Internetowego wynikające z okoliczności, że sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub dostęp do Internetu Klienta nie spełniają wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie;
  3. konsekwencje podania przez Klienta błędnych lub niezgodnych z prawdą danych Klienta przy rejestracji Konta Klienta lub składaniu Zamówienia.
 4. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. Sprzedawca nie odpowiada za treść, formę oraz poprawność informacji zawartych w tych odnośnikach. Przeglądanie zawartości odnośników odbywa się na własne ryzyko Klienta.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Sklepu Internetowego treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Sklepie Internetowym oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I

DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem- https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/).
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę).
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 5. Sprzedawca informuje Klienta będącego przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu – POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR.

11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW

BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów będących Przedsiębiorcami.
 2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta będącego Przedsiębiorcą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona.
 4. Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki, w obecności przedstawiciela Sprzedawcy lub podmiotu realizującego przewóz. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu.
 5. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień składanych przez Klientów będących Przedsiębiorcami, w przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także w wyjątkowych sytuacjach z uwagi na niedostępność Towaru po stronie producenta.
 7. W odniesieniu do Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

12. GWARANCJA

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.
 3. Towary prezentowane w Sklepie Internetowym mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy, która zasięgiem obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Czas udzielenia gwarancji każdego Towaru wskazana jest w opisie Towaru oraz w certyfikacie ze wskazaniem numeru seryjnego Towaru wystawianym przez Sprzedawcę i dołączonym do faktury VAT. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji określone zostały także w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta jest uprawiony do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania Zamówienia. Termin ten rozpoczyna bieg:
  1. od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  2. w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,
  3. w przypadku, gdy Umowa sprzedaży polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,
  4. dla pozostałych przypadków – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby Konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu, drogą mailową biuro@beein.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy ul. Brzóski 42, 08-110 Siedlce. Jeżeli Konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle Konsumentowi lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumenta lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 poniżej.
 6. Zwrot płatności o której mowa w ust. 5 nastąpi tym samym kanałem płatności, jakiego Konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta użył celem zapłaty za Towar, o ile Sprzedawca i Konsument lub Sprzedawca i przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta nie uzgodnią inaczej.
 7. Konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta, który odstąpił od Umowy sprzedaży, ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Zwracany Towar powinien zachować stan niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru Towaru, jego cech i funkcjonowania. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności za Towar do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta może sformułować w następujący sposób (zachowanie poniższej formuły nie jest jednak obowiązkowe):

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży

Nazwa Sprzedawcy: BeeIN S.A.

Adres Sprzedawcy: ul. Ks. Brzóski 42, 08-110 Siedlce

e-mail Sprzedawcy: biuro@beein.pl

Niniejszym odstępuję/-jemy (*) od zawartej przez(e) mnie/nas (*) umowy zakupu następujących Towarów: ____________________________________________________

Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*) ____________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta/-ów/Przedsiębiorcy/-ów z uprawnieniami Konsumenta: ____________________________________________

Adres Konsumenta/-ów/Przedsiębiorcy/-ów z uprawnieniami Konsumenta: ____________________________________________________

Podpis Konsumenta/-ów/Przedsiębiorcy/-ów z uprawnieniami Konsumenta (tylko w przypadku oświadczeń w formie papierowej):_______________________

Data: ___________________________________________________________________

(*) niepotrzebne skreślić

 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta tj. w odniesieniu do Umów sprzedaży:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Sprzedawca informuje Klienta będącego przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta, że Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje mu w odniesieniu do Umów sprzedaży wskazanych w punkcie 9 niniejszego paragrafu.

14. RĘKOJMIA ZA WADY

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta, na zasadzie rękojmi za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru.
 3. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 kodeksu cywilnego.
 4. Konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta, ma prawo żądać obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany wadliwego produktu na nowy lub odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 5. Konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta może zgłaszać reklamacje drogą mailową na adres biuro@beein.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy tj. ul. Ks. Brzóski 42, 08-110 Siedlce.
 6. W przypadku składania reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej:
  1. imię, nazwisko, firma, NIP, adres do korespondencji i dane kontaktowe;
  2. informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia;
  3. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  4. żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.
 7. Konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia wadliwego Towaru pokrywa Sprzedawca.
 8. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta i powiadomi go o dalszych działaniach związanych z rozpatrywaną reklamacją.
 9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedawca.
 10. Konsument lub przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na Adres Elektroniczny podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

15. POSTANOWIENIA KONCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest m.in.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do informowania Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie beein.pl. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu – zamówienia takie są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dacie składania zamówienia.
 3. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie z upływem 14 dni od momentu udostępnienia ich treści na stronie beein.pl. W razie gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta zgodnie z postanowieniami §7 Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) i ustawy z dnia 10 marca 2003 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204).
 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem lub przedsiębiorcą z uprawieniami konsumenta, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 8. Integralną część Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 – Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 29 marca 2021 roku

Załącznik nr 1

Informacje dotyczące korzystania

z prawa odstąpienia od umowy/

pouczenie o odstąpieniu od umowy.

 

 

W myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Klientowi będącemu Konsumentem lub przedsiębiorca z uprawieniami konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni. Każdemu Klientowi będącemu Konsumentem oraz przedsiębiorca z uprawieniami konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumentem oraz przedsiębiorca z uprawieniami konsumenta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

 

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta tj. w odniesieniu do Umów sprzedaży:

 

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze oświadczenia wysłanego do nas drogą pocztową lub drogą elektroniczną na wskazane wyżej adresy do korespondencji.

Aby złożyć oświadczenie co do odstąpienia od umowy mogą Państwo skorzystać z udostępnianego przez nas wzoru formularza wskazanego w treści Regulaminu Sklepu internetowego. Skorzystanie z wzoru formularza nie jest obowiązkowe i w żaden sposób nie wpływa na samą realizację prawa do odstąpienia od umowy.

Do zachowania terminu 14 dniowego wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

 

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

 

Gdy Klient będący Konsumentem lub przedsiębiorca z uprawieniami konsumenta odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient będący Konsumentem lub przedsiębiorca z uprawieniami konsumenta jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwracamy Państwu wszystkie otrzymane płatności. Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Klienta Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

 

Prosimy o odesłanie Towaru na podany wyżej adres nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo drogą listowną czy to drogą elektroniczną o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany również, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Informujemy, iż będą Państwo zobowiązani ponieść bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Towaru.