Sklep PV
Aktualności
OutletOZE
Instalator
Kontakt

Ogłoszenie 1/2022

lut 7, 2022

Zarząd Sunday Energy S.A. z siedzibą w Siedlcach KRS 0000584229 („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”) na dzień 07.03.2022 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 18.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2021.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 1 Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 9. Zamknięcie obrad.

Akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:

 1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.
 2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
 3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Szczegółowe informacje o uprawnieniach akcjonariuszy dostępne są na stronie internetowej Spółki oraz w KSH. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.sundayenergy.pl

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę w postaci informacji przesłanej na adres biuro@sundayenergy.pl przez przesłanie skanu pełnomocnictwa.

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zgromadzeniu jest dzień 19.02.2022 r. („Dzień Rejestracji”). Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Akcjonariusz uprawniony jest do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia.

Nie ma możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem www.sundayenergy.pl niezwłocznie po ich sporządzeniu oraz w sekretariacie Spółki w godzinach od 9:00 do 17:00. Wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia dostępne są na stronie www.sundayenergy.pl.

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce W dniu ogłoszenia, w spółce jest łącznie 1.160.000 akcji, dających 1.160.000 głosów. Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

Dotychczasowemu brzmieniu § 1 Statutu:

 1. Firma Spółki brzmi: Sunday Energy Spółka Akcyjna.
 2. Spółka będzie mogła używać firmy w skrócie: Sunday Energy S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Nadaje się nowe brzmienie:

 1. Firma Spółki brzmi: BeeIn Spółka Akcyjna.
 2. Spółka będzie mogła używać firmy w skrócie: BeeIn S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Michał Sochacki – Prezes Zarządu

Artur Lipiński – Wiceprezes Zarządu

Mogą Cię zainteresować

BeeIN na drodze do opracowania innowacyjnej pompy ciepła. Multidystrybutor OZE rozwija sieć partnerów
BeeIN na drodze do opracowania innowacyjnej pompy ciepła. Multidystrybutor OZE rozwija sieć partnerów

BeeIN na drodze do opracowania innowacyjnej pompy ciepła. Multidystrybutor OZE rozwija sieć partnerów

Po czterech latach działalności i zbierania doświadczeń w sektorze pomp ciepła BeeIN stawia krok w stronę opracowania własnego, efektywnego energetycznie urządzenia. Notowana...